Xilanh bón thuốc aag 326

Trẻ ốm không chịu uống thuốc

Mẹ: Tức giận, vội vàng, lo lắng

Bón thuốc bằng dụng cụ đo, thuốc nặng mùi, khó uống

Bón thuốc bằng thìa: Tay run dễ đổ thuốc

Bón thuốc bằng ống bón: Trẻ phải ngửa đầu, dễ sặc

Bón thuốc bằng cốc nước: Thuốc dễ tràn